4th Batch of ‘Basics of Photography Workshop – 2014’ begins tomorrow. List of participants.

DELHI PUBLIC SCHOOL SURAT
LIST OF STUDENTS FOR PHOTOGRAPHY WORKSHOP – BATCH 4:                                                          Total Duration 10 hours. Time 7:30 am to 8:30 am daily.
S.NO ADMISSION NO NAME
1 N-0054.03 Jheelkumar Nemani
2 N-0135-03 Takshil Jagani
3 A-0149-05 Bhakti Boob
4 N-0031-03 Marisha Modi
5 N-0055-03 Raghav Katyal
6 P-0109-04 Rishi Sanghvi
7 N-0109-03 Harsh Desai
8 I-0066-13 Venkat Bangad
9 N-0178-03 Hardik Jain
10 N-0115-03 Nish N. Chouhan
11 N-0171-03 Chelsi Gondalia
12 H-0156-12 Shubhangi Yadav
13 G-0194-11 Rahul A. Agarwal
14 N-0131-03 Akshit R. Dave
15 N-0048-03 Mehali A.Zaveri
16 N-0005-03 Misha Paresh Shroff
17 A-0110-05 Parishi Patwa
18 Rupali Bajaj
19 Tanishka Asija